Informacje firmowe

Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Tel: +48 22 870 92 61/71
Tel: +48 22 870 80 59
Fax: +48 22 870 92 59
Fax: +48 22 870 80 80
www.healthcare.siemens.pl

medycyna.pl@siemens.com


Zarząd Siemens Healthcare Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Joanna Maria Miłachowska, Członek Zarządu: Emilia Tkacz


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa

Nr KRS 0000544569

Wysokość kapitału spółki: 41.050.000,- PLN
NIP 113-28-85-680
REGON 360879654
Certyfikat BS EN ISO 9001:2008
WEEE E0020671WZBW