CMR in Greece

21-05-2009

CMR in Greece
CMR in Greece

Sophie I. Mavrogeni
Onassis Cardiac Surgery Center (Athens, Greece)
Satellite Symposium on Thalassemia at EuroCMR 2009 in Athens, Greece